Committee Composition

Director Audit Committee Compensation Committee Nominating Committee
Warren Zhao      
Peter Dong      
Chunyu Gao
Dr. Peiyao Zhang
Ming Zhu